رییس جمهور اوباما تصمیم گرفته است تا « مرکز ارتباط ستراتیژیک ضد تروریزم » که در سال ۲۰۱۱ ایجاد شده بود، را با « مرکز همکاری های جهانی » تعویض کند. به این منظور او بتاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۱۶ فرمان پنهانی، که یک نسخه آن افشا شده است، را امضا نمود.

اداره نو، ماموریت خواهد داشت تا بر ضد سرباز گیری توسط گروه های تروریست مبارزه کند. این اداره، توسط مایکل د. لمپکین (عکس) رهبری میگردد که همواره زیر کنترول وزیر خارجه باقی میماند. اداره نامبرده بکار گماشته خواهد شد، یعنی توسط یک شورای که نماینده گان وزارت خانه های مختلف و آژانس های اطلاعاتی یا تبلیغاتی را اداره میکند، رهبری خواهد گردید. بودجه آن سالانه ۲۰ میلیون دالر تعیین شده است. این مبلغ برای نگارش پیام ها نی، بل برای پرداخت مزد بلوگر ها (کاربران وبلاگ، م.) یا رهبران افکار عمومی، که پیام های شان اثر گذار ارزیابی میشوند، در نهایت مخفی کاری ممکن به مصرف خواهد رسید. این اداره بطور عمده در کشور های خارج عمل خواهد کرد.

بیاد بیاوریم که بطور رسمی گروه های را که ایالات متحده بتوانند رسمی از آنها حمایت نمایند، و به همین ترتیب تمام گروه های دیگر را که بر ضد امپریالیزم مقاومت میکنند، بنام « تروریست » عنوان میکنند. به همین دلیل، این مرکز در جنب وزارت امور خارجه قرار داده شده است و توسط یک کارمند عالی رتبه دفاعی، مایکل د. لمپکین، که در حال حاضر دستیار وزیر دفاع در امور عملیات ویژه و جنگهای کم شدت میباشد، رهبری میشود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

titre documents joints