به قول روزنامه لوریان – لو– ژوغ لبنانی، وزیر مخابرات لبنان، بطرس حرب، اعلان کرد که یک دستگاه مخفی بسیار با اهمیت و نهایت پیشرفته را کشف و توقیف است.

او عکس هایی را معرفی کرد که دستگاه متذکره، یعنی برج های ارتباطی، آنتن های ماهواره یی به بلندی سه متر، آخذه ها و سایر تجهیزات به منظور استفاده گسترده را به نمایش میگذارند.

این شبکه سرتاسر منطقه را زیر پوشش داشت. به نظر میرسد که این دستگاه از جانب قدرت های خارجی به منظور فرار از کنترول دولتی نصب شده باشد. دستگاه نامبرده خطر بزرگی را متوجه امنیت لبنان میساخت.

به نظر میرسد که فرمایش دهنده آن اسراییل بوده باشد، اما افراد فرانسوی، قبرسی و ترک در آن دست داشتند. هاگوپ انترانیک و عماد لاهود متهم به نصب شبکه کیبل (کابل) نوری اند که دستگاه های متعدد را با هم وصل مینمودند. تحقیقات توسط اداره های عدلی و ارتش آغاز شده اند.