جمهوری خلق چین یک کتاب راهنما در ۳۵۶ رویه را به بحریه تجارتی خویش برای استفاده از اوقیانوس آرکتیک ارایه نموده است. این راه به اندازه یک سوم کوتاه تر از گذرگاه کانال پانامه است.

به دلیل تغییرات اقلیمی، اکنون راه آرکتیک چندین ماه در سال قابل استفاده میباشد. تا حال تنها کشتی تجارتی کانادایی بنام نوناویک (در عکس) از این راه شمال غربی به تنهایی استفاده میکرد.

کانادا ادعا دارد که این گذرگاه شامل آبهای ساحلی اش میباشد، در حالیکه دولت های زیادی آنرا آبهای بین المللی میشمارند. چین تا اکنون در این مورد اظهار موضعگیری نکرده است.

از سه سال به این سو، چین راه های تازه بحری در جوار سواحل سیبری را استفاده میکند.

China charting a new course”, Peng Yining, China Daily, April 20, 2016. « چین خط سیر تازه یی ترسیم کرده است »، پنگ یینینگ، چینا دیلی، 20 اپریل 2016.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی