ترکیه روند تدریجی اسلامی شدن خویش را دنبال میکند. تازه ترین مسئله، پروتوکول رسمی مراسم تدفین است. تا اکنون، موزیک مارش تدفین شوپن نواخته میشد، اما ملی گرایان سرود ملی ترکیه را ترجیح میدادند. زیر همین عنوان، شمار زیاد شخصیت ها، از جمله مفتی اعظم و رییس امور دینی (دیانت)، درخواست دارند تا یک سرود از آهنگساز عثمانی بنام ایتری برگزیده شود. مشکل در اینست که این نوعی از تکبیر میباشد که از آیین مسلمانی بیرون آمده است.

دوم اپریل امسال، در هنگام تدفین مصطفا سزگین – یک ژاندارم نیروهای ویژه – در حالی که سرود نظامی شوپن نواخته میشد، در حدود شصت تن از افراد؛ صف ها را شکسته و آمدند و تابوت همکار خویش را بر شانه گرفتند. آنها شروع کردند به خواندن تکبیر که باعث گردید تا دسته موزیک نظامی خاموش گردد. یک رخداد مشابه در سال ۲۰۱۲ با شرکت ارتوغرول گونی وزیر فرهنگ نیز صورت گرفته بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی