در حالی که ما از هفته ها به اینسو تاکید مینماییم که سالانه ۳ میلیارد یورو وعده شده از جانب اتحادیه اروپا به ترکیه؛ به آدرس کمک با مهاجران نیست، بل برای تمویل جنگ بر ضد سوریه میباشد، سوفی انتفلد (لیبرال دموکرات) شهروند کشور هالند؛ نماینده پارلمان اروپا در بروکسل با افشا این رسوایی؛ داروی کرختی پاشید: به قول وی، میان اتحادیه اروپا و ترکیه هیچ قراردادی به امضا نرسیده است.

این یگانه مورد در تاریخ اروپا است که تصمیم های اتخاذ شده شورا بطور ویژه در یک اعلامیه مطبوعاتی تدوین گردیده بودند.

حالا نا ممکن به نظر میرسد که در دراز مدت بتوان این گونه دستکاری را پنهان نگه داشت.

وجوه ها قبلا بطور قسمی پرداخت شده بودند، بدون آنکه منبع آنها معلوم باشد [1].

پس کی این ۳ میلیارد یورو سالانه را خواهد پرداخت؟ و از کدام مجرای بودجه وی؟

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« تحویل وجوه سه میلیارد یورو به ترکیه برای مهاجران سوریه از جانب اتحادیه اروپا آغاز گردیده است »، امین کارت، حریت دیلی نیوز، 11 مارچ 2016.