در منطقۀ رقه، در حالی که ارتش عرب سوریه پیش می رفت و دهکده هائی را که در تصرف داعش و هم پیمانانش بود آزاد می کرد. ولی جهاد طلبان از گاز سارین استفاده کردند، یا بطور مشخص تر از خطرناکترین نوع آن یعنی گاز VX، و در نتیجه ارتش سوریه مجبور به عقب نشینی شد.

برای حمایت از پشتیبانیهای قطر، عربستان سعودی و ترکیه از جهاد طلبان، تبلیغات آتلانتیست اطمینان می دهد که نیروهای سوریه طی سالها جنگ ناکارآمد شده اند.

ترجمه توسط
حمید محوی