شورای نظامی جیش الفتح ، از تاریخ ۱۷ تا ۱۸ ماه نوامبر ۲۰۱۶ با سرکوب خونین تظاهرات مردم را پایان داد .

ساکنین سوری علیه تصمیمات شورای نظامی جیش الفتح که خروج از شهر را ممنوع می کرد اعتراض کردند . شورا با گلوله های واقعی آنان را سرکوب نمود . بنا به سخنگوی وزیر دفاع روسیه -ایگور کوناچنکوو - به هنگام نخستین تظاهرات : ٬٬ ۱۷ نفر کشته شدند که در میان آنها دو نوجوان ۱۳ و ۱۵ ساله قرار داشت و ۴۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند . تروریست های جهادی ده ها مرد را که عوامل شورشی خواندند دستگیر و به مقصدی نامعلوم بردند ، و همان شب نیز آنان را تیر باران نمودند ٬٬ .

شورای نظامی جیش الفتح که کنترل تونل ها را در دست دارد ، راه های ورودی شهر را مین گذاری کرده و نمی گذارد تا کسی از طریق راه های زمینی خارج و یا وارد شود .

شورای عالی نظامی این گروه از عناصر جهادی خارجی که تحت فرمان عربستان سعودی می باشد تشکیل شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian