رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی در ۲۳ نوامبر همین سال ، در تلویزیون کشور پرتقال
مصاحبه ای داشت که در آن اعلم کرد : ٬٬ به ارتش ملی کشور لیبی ، عراق و سوریه باید RTP
حمایت های بین المللی صورت بگیرد تا امنیت این کشورها تضمین شود . ٬٬
به این شکل رئیس جمهور السیسی رازی را گشود که در آن : کشور مصر علیرغم تهدیدات
سعودی ها ، سلح به نیروهای ملی این سه کشور فرستاده .

در ۸ ماه اکتبر ، مصر در شورای امنیت به نفع قطعنامه ی پیشنهادی کشور روسیه رای داد که
علیه جنگ در سوریه بود . این موضوع بلفاصله عکس العمل سعودی ها را در پی داشت و موجب
قطع ارسال نفت به این کشور شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian