مایکل تی. فلین

ژنرال مایکل ت. فلین ، که قرار است مشاور آینده ی امنیت ملی ایالت متحده باشد ، در حال
تدارک رفرم های وسیعی در سطح وظایف سازمان اطلعات می باشد .

مطابق با گذارشات ما ، او می خواهد دو رفرم عمده ی دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما را
زیر سوال ببرد ، ساختار هایی که به طور عمده به این صورت عمل می کردند :
– گرد همایی ۱۶ نیروی اطلعاتی که زیر نظر تنها یک مدیر اطلعات ملی که وظیفه ی آن
نظارت بر مبادله ی اطلعات بوده است ،
– عدم ایجاد تفاوت میان مامورین محلی و تحلیل گران ، به نفع مرکز عملیات ، به صورتی
مشاهده می شود ، TV که در سری تلویزیونی 24

همان گونه که پیش تر خاطرنشان کرده بودیم و ژنرال فلین هم بر آن تاکید داشت :
 اگر چه مدیر اطلعات ملی به طور مسلم دارای توان متمرکز نمودن گذارشاتی بوده که صورت
پراکنده داشته اند ، اما توان مداخله در عملکرد دفاتر اطلعاتی مختلف را نداشته . به طور مثال
نمی توانست مسئول نالیقی را از کار بر کنار سازد .

 به خصوص : ایجاد تحول در مراکز عملیاتی کنونی که قادرند اطلعات را به طور بی درنگ
سامان دهی کنند . و نیز قادرند محل اقامت شخصی را در هر کجای دنیا رد یابی نمایند و در
صورت نیاز او را از میان بردارند : که این عمل کرد ، تنها جنبه ی اطلعاتی ندارد و بیشتر به
یک جنایت شبیه است . و اگر چه سازمان سیا قادر است حکومت ها را که مورد پسند کاخ سفید
نمی باشند به طور معجزه آسایی از میان بر دارد و ساقط کند ، و زندان های سری نیز برای این
کار دارد ، اما دیگر قادر نیست تحولت سیاسی و از آن کمتر نظامی را پیش بینی و پیش گیری
کند .

مایکل ت. فلین ، به قدری از عملکرد سازمان سیا نوین دلسرد شده که خود نیز در تلشی –
بیهوده – کوشیده تا سرویس نوینی در دل سازمان دفاع ایجاد کند تا به این ترتیب بتواند این
کاستی ها را جبران کند و آن را به صورت : سازمان مخفی دفاع ، در آورد .

کلنل جیمز ه. بیکر ، که هم اکنون دفتر استراتژیک پنتاگون را مدیریت می کند ، مانند فلین ، ضد
عملکرد محافظه کاران -نوین بوده ، و از این رو در دولت جدید امکان ترفیع شغلی او وجود
دارد .

انتخاب مایک پمپئو در مسند ریاست سازمان سیا ، منوت به کنار گذاشتن رفرم های دوران
پرزیدنت بوش و اوباما بوده . با وجود شعارهای افراط گرایانه ی وی - در رابطه با زندان های
سری و علیه شیعیان - نماینده ی ایالت کانزاس و کاپیتان سابق سوار نظام ، می بایستی به مانند
سرباز سر سپرده عمل کند .

رئیس کنونی اطلعات ملی ، جیمز ر. کلپر ، اعلم کرده که از انجام فعالیتی که در دوران
پرزیدنت اوباما به او محول شده بود انصراف خواهد داد . و اینگونه موقعیت شغلی او نیز از
حذف خواهد شد .

شانزده مامور سابق ، دیگر نیازی ندارند تا به مدیر اطلعات ملی حساب پس بدهند ، و تنها با
مشاور امنیت ملی ، که جنرال فلین خواهد بود ، سر و کار خواهند داشت .
تییر میسان

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian
منبع
Contralínea (Mexique) ">Contralínea (Mexique)