JPEG - 62.4 kb
مایکل تی. فلین

ژنرال مایکل ت. فلین ، که قرار است مشاور آینده ی امنیت ملی ایالت متحده باشد ، در حال تدارک رفرم های وسیعی در سطح وظایف سازمان اطلعات می باشد .

مطابق با گذارشات ما ، او می خواهد دو رفرم عمده ی دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما را زیر سوال ببرد ، ساختار هایی که به طور عمده به این صورت عمل می کردند : – گرد همایی ۱۶ نیروی اطلعاتی که زیر نظر تنها یک مدیر اطلعات ملی که وظیفه ی آن نظارت بر مبادله ی اطلعات بوده است ، – عدم ایجاد تفاوت میان مامورین محلی و تحلیل گران ، به نفع مرکز عملیات ، به صورتی مشاهده می شود ، TV که در سری تلویزیونی 24

همان گونه که پیش تر خاطرنشان کرده بودیم و ژنرال فلین هم بر آن تاکید داشت :
- اگر چه مدیر اطلعات ملی به طور مسلم دارای توان متمرکز نمودن گذارشاتی بوده که صورت پراکنده داشته اند ، اما توان مداخله در عملکرد دفاتر اطلعاتی مختلف را نداشته . به طور مثال نمی توانست مسئول نالیقی را از کار بر کنار سازد .

- به خصوص : ایجاد تحول در مراکز عملیاتی کنونی که قادرند اطلعات را به طور بی درنگ سامان دهی کنند . و نیز قادرند محل اقامت شخصی را در هر کجای دنیا رد یابی نمایند و در صورت نیاز او را از میان بردارند : که این عمل کرد ، تنها جنبه ی اطلعاتی ندارد و بیشتر به یک جنایت شبیه است . و اگر چه سازمان سیا قادر است حکومت ها را که مورد پسند کاخ سفید نمی باشند به طور معجزه آسایی از میان بر دارد و ساقط کند ، و زندان های سری نیز برای این کار دارد ، اما دیگر قادر نیست تحولت سیاسی و از آن کمتر نظامی را پیش بینی و پیش گیری کند .

مایکل ت. فلین ، به قدری از عملکرد سازمان سیا نوین دلسرد شده که خود نیز در تلشی – بیهوده – کوشیده تا سرویس نوینی در دل سازمان دفاع ایجاد کند تا به این ترتیب بتواند این کاستی ها را جبران کند و آن را به صورت : سازمان مخفی دفاع ، در آورد .

کلنل جیمز ه. بیکر ، که هم اکنون دفتر استراتژیک پنتاگون را مدیریت می کند ، مانند فلین ، ضد عملکرد محافظه کاران -نوین بوده ، و از این رو در دولت جدید امکان ترفیع شغلی او وجود دارد .

انتخاب مایک پمپئو در مسند ریاست سازمان سیا ، منوت به کنار گذاشتن رفرم های دوران پرزیدنت بوش و اوباما بوده . با وجود شعارهای افراط گرایانه ی وی - در رابطه با زندان های سری و علیه شیعیان - نماینده ی ایالت کانزاس و کاپیتان سابق سوار نظام ، می بایستی به مانند سرباز سر سپرده عمل کند .

رئیس کنونی اطلعات ملی ، جیمز ر. کلپر ، اعلم کرده که از انجام فعالیتی که در دوران پرزیدنت اوباما به او محول شده بود انصراف خواهد داد . و اینگونه موقعیت شغلی او نیز از حذف خواهد شد .

شانزده مامور سابق ، دیگر نیازی ندارند تا به مدیر اطلعات ملی حساب پس بدهند ، و تنها با مشاور امنیت ملی ، که جنرال فلین خواهد بود ، سر و کار خواهند داشت . تییر میسان

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian
منبع
Contralínea (Mexique)