دونالد ترامپ ، از تشکیل کنفرانس مطبوعاتی و پاسخ به دعوت شبکه های بزرگ تلویزیونی ، سر
شهروندان ایالت متحده را مخاطب YouTube باز زده و خود به طور مستقیم از طریق شبکه ی
قرار داده است . سپس ، سفری به دور ایالت متحده را آغاز کرده تا از رای دهندگان خویش
تشکر کند .

در مقام رئیس - ( Ohio) ایالت Cincinnati در اول ماه دسامبر ۲۰۱۶ ، با ورود به شهر
جمهور منتخب و نه کاندیدای ریاست جمهوری - اعلم کرده که دولت وی نخست به منافعی
ملت خویش خواهد پرداخت و تن به هذیانات امپریالیستی دولت سابق نخواهد داد .

سپس خاطر نشان کرده که شعار ٬٬ نخست آمریکا ! ٬٬ ، نباید به صورت اراده ای به جهت انزوا
طلبی و بی زاری از دیگران تلقی شود ، و باید در سایر کشور ها ، به نفع آنهایی که در آنجا
کار می کنند هم سو باشد .

او در راستای سیاست بین المللی ، به صراحت تایید کرده که ایالت متحده دیگر در پی
برانداختن حکومتی نخواهند بود ، و حاضر اند با تمام دولت هایی همکاری کنند که طالب آن
می باشند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian