شبکه ولتر - شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه مورخ ۱۸ دسمبر سال ۲۰۱۶ مسوده قطعنامه پیشنهادی فرانسه در راستای دریافت راه حل از طریق گماشتن ناظران سازمان ملل و « شرکای شان » (sic، در زبان های اروپایی یعنی “به طوری که گفته شد”، م.) [ بر اساس ماده سوم طرح پیشنهادی] به شرق حلب، برای نظارت بر روند تخلیه غیر نظامیان و همچنان تخلیه « جنگاوران گروه های مخالفان (Re-sic) [قرار ماده یکم همین طرح پیشنهادی] » را بررسی می کند.

به روز دوشنبه ۱۹ دسمبر سال ۲۰۱۶ یک نشست مشترک ناتو - روسیه در حالی برگزار خواهد شد که افسران پیمان ناتو در شرق حلب، یعنی جایی که آنها مشغول حمایت از جهادیان بوده اند، دستگیر و زندانی شده اند.
به همان نحوی که در ماه اگست سال ۲۰۱۱ در ترابلس واقع شده بود، و در ضدیت با ماده ۹ اساسنامه ناتو، در مورد انجام این عملیات پنهانی، با ناتو مشوره نشده بود.

به روز سه شنبه ۲۷ دسمبر سال ۲۰۱۶، روسیه و ایران یک هیئت ترکیه را در مسکو در حالی می پذیرند که افسران ترک در شرق حلب در یک زیر زمینی ناتو دستگیر و زندانی شده اند. پیمان اتلانتیک شمالی چهار بار سعی ورزیده بود تا رییس جمهور اردوغان را ترور کند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی