وزیر امور داخلی مصر تایید کرد این افراد را دستگیر کرده که می خواستند کلیشه هایی تهیه کنند تا آن را در شبکه ی فیس بوک قرار دهند . این افراد عبارتند از :
سحر م . آ . (۴۴ ساله )
سیاف آ .ی. (۲۲ ساله)
محمد ه.م.
مصطفی آ.م. (۲۵ ساله )
مصطفی آ. ا . (۲۱ ساله ) شغل عکاس

دو کودک سحر که آنها را خون آلود جلوه می دادند ، نقش کودکان حلب را ایفا می کردند که در بمباران روسیه زخمی شده اند .

این گروه کلیشه های دروغین بسیاری را از شهر حلب در شبکه های اجتماعی منتشر ساخته بود.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian