در روز ۱۹ ماه دسامبر ۲۰۱۶ ، عناصر جهادی احرار الشام ( جنبش اسلامی مردمان آزاد شام ) - گروهک اصلی (میانه رو ) : به این مفهوم که کم و بیش ضد امپریالیزم می باشند - در جلسه ی مشاوره ی خود هر گونه پیوندی با جبهة الفتح الشام را رد نمودند .

این جلسه درست قبل از آزاد سازی بخش شرقی حلب روی داد ، که به مفهوم شکست بزرگی برای گروهک احراالشام به حساب می آمد .

جبهة الفتح الشام در گذشته النصرة نامیده می شد و شاخه ای از گروهک القاعده سوریه بود .

بر روی عکس های بالا، به نظر می رسد که این دو گروهک بسیار به یکدیگر نزدیک باشند : پرچم سفید به گروهک احراالشام تعلق دارد و پرچم سیاه به گروهک القاعده.

از آن جاییکه به نظر می رسد ترکیه دیگر خواستار سرنگونی جمهوری عرب سوریه نمی باشد ، گروهک های بسیار جهادی به عربستان روی آورده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian