جهادگرایان که از تاریخ ۲۴ دسمبر سال ۲۰۱۶ به این سو آب دریاچه برادی که ۷.میلیون باشنده دمشق و اطراف آن را با آب تمویل می کند، مسموم و کانال ها را منفجر کرده اند، اعلامیه یی را در مورد شرط های خویش به نشر سپردند.
در حال حاضر ۵.۶ میلیون غیر نظامی از مدت دو هفته به اینسو بطور کامل از آب جاری محروم ساخته شده اند. مقام های مسئول توانستند در ۱۵ روز یک تا دو بار توسط کامیون های تانکر به مردم ۵۰ لیتر آب غیر آشامیدنی به هر خانواده برسانند. باشنده گان که ظرف های خویش را برای دستشویی و بدرفت پر کرده بودند، برای آب آشامیدنی ناگزیر به خرید بودند.

از قول « اعلامیه برادی »، جهادگرایان به انجنیران اجازه نخواهند داد تا منبع آب برادی را پاک کاری و ترمیم کنند، تا زمانی که ارتش عرب سوریه و حزب الله از جنگ دست نکشند (یعنی جمهوری عرب سوریه باید تسلیم شود).
سوریه طی یک نامه به شورای امنیت سازمان ملل، برنامه ریزی این عملیات توسط قدرت های حامی و مسلح کننده جهادیان را محکوم کرد.

در میان هفت گروه جهادگرا که این اعلامیه را امضا کرده اند، « کلاه سفیدان » زیر نام « دفاع غیر نظامی سوریه » نیز قرار دارند. این « سازمان غیر دولتی بشردوستانه، NGO » توسط یک افسر ام آی شش ایجاد و رهبری می گردد. این شخص، بنام جمیز لو میزوریه، به دستور ملکه الیزابت در سال ۲۰۱۶ به درجه “ افسر امپراتوری بریتانیا “ ارتقا داده شد. این سازمان رسانه ها را با صحنه های شوک برانگیز، به منظور اثبات « جنایت های رژیم سوریه » مشبوع می سازد که در بسا موارد حقیقت آن افشا شده است که غیر از صحنه سازی های محض تبلیغاتی، چیز دیگر نیستند.
سهم گیری مستقیم این سازمان بشردوستانه در نبردها به اثبات رسیده است. وزارت دفاع روسیه این سازمان را نزدیک به القاعده تعریف نموده است.

کلاه سفیدان توسط کشورهای آلمان، دنمارک، ایالات متحده، فرانسه، جاپان، هالند و بریتانیا تمویل مالی می گردند.
فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه، وزیر خارجه وی ژان- مارک آیرو و الیزابت گیگو رییس کمیسیون امور بین المللی پارلمان کشور بتاریخ ۱۹ اکتوبر سال ۲۰۱۶ یک هیئت کلاه سفیدان را در کاخ الیزه پذیرفتند که آقای حاجی حسن بریتا رییس کمیته « غیر نظامی » حلب، که خودش خود را ( شهردار حلب) خوانده است، در میان شان بود.

فرانسه بطور بیهوده کلاه سفیدان را نامزد جایزه صلح نوبل کرده بود
در حقوق بین الدول، محروم کردن غیر نظامیان از آب، به عنوان جنایت جنگی محسوب می گردد.‌

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی