اتحادیه اروپا آماده می شود تا قانون بازنشر برنامه های رادیو و تلویزیون خویش را تغییر دهد. این به مفهوم تطبیق عین سیستم کلکتیفی بر بازنشر ثبت موسیقی است که بالای رادیو و تلویزیون هم تطبیق خواهد شد.

کمیسیون اروپا همچنان در نظر دارد تا این سیستم را بالای اعزام آژانس های خبررسانی تطبیق نماید که ادعای اتحادیه اروپایی آژانس های خبری (EANA) بطور ویژه در برابر گووگل نیوز می باشد، اما مجلس اروپا با آن مخالفت می ورزد،‌ زیرا در آن صورت لازم می افتد تا این سیستم بالای تمام نشرات در انترنت که مطالب آن بطور اغلب از یک جایی اقتباس و گرفته می شوند،‌ تطبیق گردد.

قابل یادآوری است که اداره کلکتیفی حقوق مولف، به سود تالیف کننده گان بزرگ و با نام و به ضرر مولفان کوچک می باشد. در عمل، حق الزحمه های جمع آوری شده برای بازنشر موسیقی ثبت شده هرگز برای مولفان کوچکتر اختصاص داده نشده، بل به سود بزرگتر ها استفاده می شوند.

در یک نامه خبری، EANA اذعان می دارد که به دلیل آنکه از پول درآمد اعلان های تجارتی دیگر نمی تواند به فعالیت خویش ادامه دهد، آژانس های عضو آن از این موسسه درخواست کرده اند تا سیستم حق الزحمه یی دسته جمعی را برگزیند تا بتواند از عواید ماشین های جستجوگر برداشت نماید. فقط اینکه در حدود سی آژانس عضو، همه شرکت های دولتی و یا شرکت های اقتصادی مختلط می باشند. یعنی این حقوق تالیف به سود دولت ها انجام می شود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی