نخستین دور انتخابات هیئت قانونگذاران فرانسه در ۱۱ ماه ژوئن ۲۰۱۷ برگذار شد . تنها ۴۷،۶۲٪ از فرانسویان در این انتخابات شرکت کردند .

در واقعیت امر ، مجلس ملی فرانسه نمی تواند نماینده ی فرانسویان باشد .

قانون اساسی فرانسه این وضعیت را پیش بینی نکرده است . می توان گفت که این مهم ترین بحران قانونگذاری در این کشور است که پس از شکست ناپلئون سوم در سدان و تهاجم این کشور توسط دولت پروس و کمون پاریس در یک قرن و نیم پیش رخ می دهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian