پس از حادثه ای که در قصر اتفاق افتاد و سبب کنار گذاشتن طایفه ی ولیعهد محمد بن نایف در ریاض گردید ، او همچنان در این تصور بود که وزیر امور داخلی عربستان می باشد که در مقابل شاهزاده ی منصوب ناکام مانده .

در عین حال شاه سلمان سازمان امنیت دولتی را به وجود آورد که به طور مستقیم با او سرو کار دارد . مطابق با آژانس خبر گذاری رسمی این کشور ، بخش های بسیاری از وزارت داخلی ، و سرویس های اطلاعاتی ، همچنین واحدهایی که مسئول مبارزه علیه تروریزم و پول هایی که برای آنها ارسال می شود ، از این پس زیر نظر این سازمان جدید التاسیس قرار می گیرند .

در همین راستا ، پادشاه از قدرت پسر پادشاه عبدالله که مسئول گارد سلطنتی است ، کاسته است . و برای این کار جانشینی برای او تعیین کرده که یک افسر فرمانده می باشد .

در هفته های آینده ، پادشاه سلمان باید به نفع پسرش ، ولیعهد جدید ، استعفا دهد . به این ترتیب او از قدرتی بلامنازع برخوردار خواهد شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian