در روزنامه ی اسپانیایی زبان ال موندو ، ژیل دو کرشوو دوسلگم ، هماهنگ کننده ی اتحادیه ی اروپا برای مبارزه علیه تروریزم ، اعلام کرده که مطابق گذارش دفاتر این سازمان ، در حال حاضر حدود پنجاه هزار نفر افراد افراطی در اتحادیه ی اروپا وجود دارند .

کرشوو خاطرنشان ساخته که افراطی گری اگر چه می تواند یک نظریه ی سیاسی باشد ، تنها افرادی که قادراند دست به اعمال انتحاری و تروریستی بزنند ،تروریست خوانده می شوند .

شاید رقم پنجاه هزار کمتر از آمار واقعی باشد ، چرا که تمام دولت های عضو اتحادیه ، به یک میزان این افراد را دسته بندی نمی کنند .

انگلستان بین بیست تا سی و پنج نفر را شناسایی کرده . از میان آنها ، سه هزار نفر از سوی ام آی پنج MI5 به صورت افراد نگران کننده و پانصد نفر نیز به طور مداوم تحت نظر می باشند . در کشور فرانسه هفده هزار نفر افراطی شناسایی شده اند ، که حائز مشخصات مربوطه می باشند٬٬.

این ارقام شامل افرادی است که در اتحادیه ی اروپا بسر می برند . و باید افرادی که از اتحادیه برای جهاد به شرق عازم شدند را نیز برشمرد ، چرا که امکان بازگشت آنها به سرزمین هایشان وجود دارد . با وجود آنکه تنها چند تن از افراد حکومتی تعداد این افراد را اعلام کردند ، هنوز شمار دقیق آنها مشخص نشده .

این امر نشان می دهد که مراقبت از تمامی عناصر افراطی در اتحادیه ی اروپا امری ناممکن می باشد و از این رو نمی توان از بروز سوء قصد جلوگیری نمود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

titre documents joints


(PDF - 131.7 kio)