ولترشبکه

احمد الاسیر به مرگ محکوم شد

+

شیخ احمد الاسیر ، جاسوس قطری ، که در طول جنگ علیه سوریه ، به مخاصمات مذهبی در لبنان دامن زده بود ، از سوی دادگاه نظامی بیروت به مرگ محکوم گردید .

ماموران او در سال ۲۰۱۱ ، پیش از آنکه از طرف ارتش لبنان به فرماندهی ژنرال شامل روکوز (داماد پرزیدنت میشل عون ) دستگیر شود ، قوانین شرعی خود را در سیدا پیدا کرده بود . عملیات تصرف مسجد بلال ابن رباح ، محلی که در آنجا پنهان شده بود ، جان حدود بیست سرباز را گرفت و ۱۵۰ تن دیگر را زخمی نمود .

از میان اهداف بیشمار شیخ احمل الاسیر ، کوشش در به قتل رساندن سرژ مرشان Serge Marchand ، دبیر کل شبکه ی ولتر بوده است . سرژ مرشان توسطPSNS نجات پیدا کرد ، پیش از اینکه قاتل توسط حزب الله دستگیر و تحویل ارتش داده شود .

شیخ احمد الاسیر که خود را مخفی کرده بود ، در سال ۲۰۱۴ آخرین نبرد تریپولی را ترتیب داد.

او کوشیده بود با اسناد جعلی و چهره ی ساختگی از فرودگاه بیروت بگریزد ( تصویر در عکس ) .

JPEG - 18.4 kb

به هنگام محاکمه ،در حالی که پیروان او که در بیرون دادگاه بسر می بردند ، قاضی محکمه را تهدید کردند تا از سوی ٬٬سنی ها ٬٬ از او انتقام بگیرند ، اینگونه شیخ احمد الاسیر کوشید تا بحران های دیگری رابه وجود آورد .

دستگیری و محکومیت او نشان از تغییر در روابط خصمانه ی منطقه ای دارد ، و پایان بخش حمایت ها از اوست . صلح به طور تدریجی در حال بازگشت در لبنان می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.