شیخ احمد الاسیر ، جاسوس قطری ، که در طول جنگ علیه سوریه ، به مخاصمات مذهبی در لبنان دامن زده بود ، از سوی دادگاه نظامی بیروت به مرگ محکوم گردید .

ماموران او در سال ۲۰۱۱ ، پیش از آنکه از طرف ارتش لبنان به فرماندهی ژنرال شامل روکوز (داماد پرزیدنت میشل عون ) دستگیر شود ، قوانین شرعی خود را در سیدا پیدا کرده بود . عملیات تصرف مسجد بلال ابن رباح ، محلی که در آنجا پنهان شده بود ، جان حدود بیست سرباز را گرفت و ۱۵۰ تن دیگر را زخمی نمود .

از میان اهداف بیشمار شیخ احمل الاسیر ، کوشش در به قتل رساندن سرژ مرشان Serge Marchand ، دبیر کل شبکه ی ولتر بوده است . سرژ مرشان توسطPSNS نجات پیدا کرد ، پیش از اینکه قاتل توسط حزب الله دستگیر و تحویل ارتش داده شود .

شیخ احمد الاسیر که خود را مخفی کرده بود ، در سال ۲۰۱۴ آخرین نبرد تریپولی را ترتیب داد.

او کوشیده بود با اسناد جعلی و چهره ی ساختگی از فرودگاه بیروت بگریزد ( تصویر در عکس ) .

به هنگام محاکمه ،در حالی که پیروان او که در بیرون دادگاه بسر می بردند ، قاضی محکمه را تهدید کردند تا از سوی ٬٬سنی ها ٬٬ از او انتقام بگیرند ، اینگونه شیخ احمد الاسیر کوشید تا بحران های دیگری رابه وجود آورد .

دستگیری و محکومیت او نشان از تغییر در روابط خصمانه ی منطقه ای دارد ، و پایان بخش حمایت ها از اوست . صلح به طور تدریجی در حال بازگشت در لبنان می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian