بنا بر کانال ۲ ( اسرائیل ) داعش کمپ آموزشی خود را برای ۳۰۰ نفر در مرز سوریه با اسرائیل مستقر ساخته .

این تصمیم در پی رابطه ی حسنه میان رقه و تل آویو ، در طی سال های گذشته بوده است .

در عین حال ، بنا بر تغییر مواضع سرمایه گذاران دولت خود خوانده ی اسلامی ، رئیس ستاد کل ارتش اسرائيل در حال تدارک حمله به عناصر جهادی است که تا امروز از آنها حمایت می کرده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian