در پاسخ به حذب گوران ،هزاران صاحب منصب در تاریخ ۱۸ ماه دسامبر ۲۰۱۷ در سلیمانیه
که دومین شهر مهم کردستان عراق می باشد ، برای استعفای دولت منطقه ، به خیابانها آمدند .

تظاهرکنندگان، علیه نفوذ بارزانی متعرض بودند و پانکارت هایی با خود حمل می کردند که در آن نوشته شده بود ٬٬ ۲۶ سال دزدی و تصمیمات واهی ٬٬ . عناصری خارج ازکنترل نیز چند مقر ، همچنین به بخش های وابسته به آنPDKحزب بارزانی ( بخش سنی ) را به آتش کشیدن،
PUKکه مربوط به طالبانی ( بخش شیعه ) می باشد

پس از آنکه سربازان عراقی شهر عرب نشین کرکوک را که توسط حکومت منطقه ی کردستان به طور غیر قانونی تصرف شده بود آزاد نمودند ، و مسعود بارزانی که از مقام حکومتی خود خلع شده بود ، دیگر جایگاهی نداشت ، مردم علیه خانواده ی وی دست به تظاهرات زدند.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian