در آغاز بهار عربی ، امارات متحد عربی از لاری سانچز ( در عکس بالا ) ، یکی از مسئولین مخفی سابق سازمان سیا ،خواسته بودند تا سرویس های اطلاعاتی کشورشان را ساماندهی را در اختیار داشت به CAGN globalنماید . او در حالی که مدیریت سازمان
LUAA‌&‌Dark Matterساماندهی این سازمان مبادرت ورزید . موسسات دیگری از جمله
نیز در این برنامه شرکت داشتند .

ریچارد کلارک که تزار آنتی تروریست کاخ سفید به حساب می آمد ، دنباله برنامه ی ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ را طرح ریزی می کرد ، و مشاور ولیعهد ابوظبی نیز بود ، و مدیر سازمان
Good Harbour Security Risk Management
را در دست داشت ، در این ساماندهی شرکت نمود

مطابق با روایت رسمی حادثه ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ( که کشور امارات هرگز آن را قبول نکردند)دو نفر از اتباع این کشور در این حادثه خلبان دو هواپیما بودند .

انتقال اطلاعات عملیاتی قانونی نمی باشد . وForeign Policyمطابق با دفتر
باید بار دیگر توسط اف بی آی درباره ی آن تحقیق شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian