دیروز به زبان فرانسه و سه زبان دیگر مقاله ی کوتاهی راچاپ کردیم که در آن پرزیدنت حسن روحانی دستور دستگیری رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد و پسر سید ابراهیم رئیسی را صادر کرده بود . دو ساعت بعد ، از سوی رسانه های ایرانی مطلع شدیم که وکیل رئیس جمهور سابق ، این خبر را رد کرده است.

از این رو مقاله ی کوتاه خود را از روی صفحه ی سایت برداشتیم .

در عین حال ، ۲۴ ساعت بعد ،برایمان روشن نبود که چه کسی حقیقت را می گوید . هیچ یک از دو شخصیت نام برده شده ، در ملا عام حضور نیافته بود . و هیچ خبرنگاری نتوانسته بود با آنها به صورت مستقیم تماس بگیرد. و هیچ یک از مقامات ایرانی قادر به تایید و یا تکذیب این خبر نبودند.

امروز صبح ، ۸ ماه ژانویه ، رسانه های معتبرعربی ، دستگیری رئیس جمهور سابق را تایید کردند و گفتند که او به شیراز فراخوانده شده بود و هم اکنون در حصر خانگی بسر می برد. واینکه این خبر از سوی رهبر معظم انقلاب نیز تایید شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian