پنتاگون بین ده هزار تا پانزده هزار تن از عناصر سابق داعش را به نیروهای امنیت مرزی خود در سوریه اضافه کرده است
Syrian Border Securiy Force .

پنتاگون به همین میزان عناصر داعش را به افغانستان فرستاده است .

به طور خاص از سربازان نیروهای دموکراتیک SBSFنیروی امنیت مرزی
YPG تشکیل شده است ، که خود ازواحدهای دفاعی خلقFDSسوریه
که میلیشیای هم ردیف پ ک ک در سوریه می باشند شکل گرفته است.

دویست و سی تن از این سربازان در ارتش ایالات متحده تربیت خواهند شد.

همچنین بیش از ده هزار تن از عناصر سابق داعش در کنار کردهای سوریه تحت فرمان مستقیم پنتاگون خواهند جنگید.

پنتاگون خواهان ادامه ی طرح٬٬ روژاوا٬٬ می باشد ، که با طرح فرانسه متفاوت است . این طرح از شبه- دولتی تشکیل شده که به شبه دولت ساختگی کردستان عراق شباهت دارد و مطابق با مدل آنارشیستی
شکل گرفته است . Murray Bookchin

طی این تصمیم ، عناصر سابق داعش به طور ناگهانی به عناصر ناتو ، لائیک و آنارشیست بدل شده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian