چندین اختلاف کشورهای مصر و سودان را در تضاد با یکدیگر قرار داده
:

موضوع مرزهای میان دو کشور که تا کنون تثبیت نشده است . منطقه ی حلایب که توسط کشور مصر از سال ۲۰۰۰ تصرف شده ، همچنان توسط کشور سودان مورد ادعا ست . زمانی که جزایر تیران و صنافیر در سال ۲۰۱۶ به عربستان سعودی واگذار گردید، پادشاهی عربستان تصدی موقت منطقه ی
حلایب را به کشور مصر اعطا نمود .

کشور سودان توسط شاخه ای از اخوان مسلمین مصر حکومت می شود ، که توسط قاهره حزبی است غیر قانونی . کشور سودان با ترکیه که کفیل این حزب می باشد ، قرار داد نظامی بسته ، و از این رو پادگان مجهزی را در این کشور مستقر نموده که به پادگان نظامی سومالی در منطقه اضافه می شود.

البته موضوع آب های رود نیل که مصر از آن به طور عمده بهره برداری می کند مربوط به سندی است از دوران استعمار بریتانیا که خلاف قوانین بین الملل کنونی می باشد .

را می سازد که به او امکانات Grande Renaissance کشور اتیوپی سد
و نیروی متحول ساختن اقتصادش را می دهد . کشور سودان و مصر بیم آن را دارند که این سد آنها را از بهره برداری از بخشی از آبهای رود نیل محروم سازد. در سال های گذشته ، مذاکرات میان این کشورها با شکست مواجه گردید . قاهره که خارطوم را به جانب داری متهم می سازد ،در تلاشی بیهود خواسته تا بانک جهانی در این میان میانجی گری نماید .

پرزیدنت عبدالله فتاح ال سیسی ( مصر ) و عمر حسن البشیر ( سودان ) با نخست وزیر اتیوپی هایله مریم دیسالیغن دیداری داشتند که سوای نشست اتحادیه ی کشورهای افریقا در آدیس آبه با در اول ماه فوریه ی سال ۲۰۱۸ بوده است . این سه نفر در برابر دوربین خبرنگاران ، از خود حسن رفتار بسیاری نشان دادند . پرزیدنت ال سیسی خاطر نشان کرد که آنها یک صدا از سوی ملت خود سخن گفته اند .

ترس مصر و سودان از پایین آمدن سطح آبهای رود نیل می باشد که توسط کارشناسان فرانسویArtelia et BRL
گذارش شده ،( گذارشی که منتشر نشده است )

در عین حال کشور مصر به طور محرمانه افرادی را در پایگاه نظامی امارات عربی در اریتره فرستاده ، در حالی که کشور سودان ارتش خود را به مرزهای اریتره گسیل داشته ، و کشور اتیوپی هم اکنون اریتره را محکوم به کادر بندی عملیات تروریستی می نماید تا در احداث سد کارشکنی شود

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian