امارات متحد عربی که از متحدان عربستان سعودی در یمن می باشد ، امیدوار است تا دولت جدیدی به وجود آید که بتواند منطقه عدن را کنترل کند.

Dubai ports Worldبندر عدن از سوی دبی در حال بهره برداری می باشد

طرح تقسیم نمودن یمن میان متحدان سعودی از یک سو و از سوی دیگر متحدان امارات و همچنین متحدان ایران ، می تواند صلح را در این منطقه برقرار سازد . شکست پرزیدنت عبد ربه منصور هادی ، که به عربستان سعودی پناهنده شده ، سر آغاز این بحران می باشد . طرح اسرائیلی سعودی برای بهره برداری از ربع الخالی ، همچنین قدرت شاهزاده محمد بن سلمان در واقع مورد بحث می باشد . و باعث می شود تا بخش مخالفین امارات به طرف اتحاد با ایران اقدام نمایند.

دولت جدید بر روی سرزمین های اشغالی جمهوری دموکراتیک سابق یمن (موافق شوروی میان سال های ۱۹۶۷-۹۰ ) و جمهوری دموکراتیک یمن ( ۱۹۹۴ ) بنا خواهد شد.

سعودی ها نیز جمهوری عرب یمن را به وجود خواهند آورد .

این اتحادها در پایان جنگ سرد بهم خورده بود . بنا بر منطق قومی منطقه ،و نه منطق سیاسی ،در سال های اخیر مارکسیست های بسیاری به القاعده ملحق شدند ، در حالی که مدافعان غربی به سمت ایران تمایل پیدا کردند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian