مشاور امنیت ملی ایالات متحده ، ژنرال ه.ر. مک مستر از سمت خود برکنار شد . کاخ سفید اطمینان یافته که او در توطئه ی تدارک یافته توسط رکس تیلرسون ، و انگلستان از سمت خود بر کنار شده .

جان کلی ، نایب رئیس کاخ سفید ،به خاطر آنکه نتوانسته بود از اکیپ خود مراقبت نماید ،به همین سرنوشت دچار خواهد شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian