در کشور اندونزی رفرم های حقوق جزایی در حال شکل گرفتن می باشند که در آن مسائل مربوط به زنا ، روابط جنسی میان افراد هم جنس شدیداََ محکوم می شود ( در عکس فوق )

هم زمان رفرم هایی در ارتباط با قوانین اینترنتی وضع شده که در آن افرادی که به رئیس Tumblr.comجمهور و مسئولین کشوری اهانت می کنند ، زندانی خواهند شد . و
به خاطر اشاعه ی عکس های سکسی سانسور شده است .

در تاریخ ۱۶ ماه مارس ۲۰۱۸ ، قانونی به اجرا در می آید که در آن انتقاد از افراد مجلس جرم به حساب خواهد آمد . هم چنین مسئولین اعلام نمودند هر گونه جنایت قتل منجر به بریدن سر متهم خواهد گردید .

در پایان ، قانونی علیه اخبار جعلی به اجرا در خواهد آمد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ خواهد بود تا بدین وسیله از هر گونه درگیری قومی جلوگیری به عمل آید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian