مایکل آنتون به شورای امنیت ملی ایالات متحده استعفای خود را اعلام کرد و جان بولتون را به جانشینی خود معرفی نمود .

اومسئول ارتباطات استراتژیک جهانشمول می باشد ، که به مفهوم تبلیغات جنگی است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian