از چندین هفته پیش ، تظاهراتی در خوزستان ایران بر پا شد . آنها به تهران ایراد گرفته اند که فرهنگ محلی آنها را نادیده انگاشته .

تظاهرات پس از برنامه ی تلویزیونی آغاز شد که در آن با معرفی فرهنگ اقلیت های قومی نامی از شهروندان عرب ایرانی برده نشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian