غوطه ی شرقی به طور کامل از دست عناصر جهادی ، و ارتش خلافت اسلامی و کلاه سفیدها در صبح روز ۱۲ ماه آوریل ۲۰۱۸ ، پاک شد .

در مجموع ۱۶۵۰۰۰ نفر از منطقه خارج شدند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian