اعلام نمود ، Schweizerisches Institut fur ABC-Schutzسازمان سوئیسی
که سمی که در سالزبوری از سوی متخصصین سازمان او ای ای سی ، در موضوع
اسکریپال آورده شد از نوع
BZ

می باشد .

نام ٬٬ نوویشوک ٬٬ مربوط به برنامه ی مطالعات دوران شوروی است و هیچ ربطی به سم خاصی ندارد .

سمی است که از سوی سازمان ناتو ساخته شده و طی سی تا شصت دقیقه عملBZماده
عمل می کند و تاثیر آن به مدت دو تا چهار روز می باشد . شوروی سابق و کشور روسیه هیچ گاه روی چنین موادی کار نکرده اند .

انستیتوی سوئیس برای حفاظت از سلاح های اتمی ، بیولوژیک و شیمیایی ، در جهان شناخته شده است . و این آزمایش را به جهت درخواست سازمان او آی ای سی انجام داده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian