کشور سوئد که عضو غیر دائمی شورای امنیت می باشد ، مکان این اجلاس را تغییر داد .

هر سال ، شورای امنیت جلسه ای خارج از مکان دائمی خود بر گذار می کند ، تا در آن گفتگوها و مشاجرات به طور دوستانه برگذار شود .

پنج سفیر و وزیر امور خارجه در مزرعه ای در جنوب کشور سوئد با نام باککاکرا گرد هم آمدند ، تا آزادانه در باره ی سوریه گفتگو نمایند .

Dag Hammarskjoldاین اقامت گاه تابستانی ، خانه ی رئیس سابق سازمان ملل
بوده است که در سال ۱۹۶۱ به قتل رسید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian