گذارش قضایی فرانسه در ارتباط با موضوع لافارژ ، مشخص نمود که رابطه ی تنگاتنگی میان این موسسه ی سیمان سازی با شبکه های اطلاعات سری فرانسه وجوددارد

قاضی شارلوت بیلگر ، که در حال بررسی شکوایه ی حقوق بگیران سابق این شرکت چند ملیتی علیه کارگذار خود بود است ، در حال گسترش تحقیقات خود در ارتباط با فعالیت های دیگر این موسسه می باشد . تحقیقات قاضی شارلوت منتهی به موضوع واگذاری سیمان به داعش از سوی این موسسه گردید .

پیش از بازگشایی این موضوع در محکمه ی پاریس ، تی یری میسان توانسته بود ثابت کند که موسسه ی لافارژ ، هشت میلیون متر مکعب سیمان را به گروه های مختلف جهادی ارسال کرده تا بتوانند تونل ها و استحکامات زیر زمینی خود را تکمیل کنند ؛ در همان حال این موسسه حاضر نیست در این باره گفتگو نماید و اطلاعاتی تقدیم محکمه نماید . تی یری میسان همچنین توانست ثابت کند که هیلاری کلینتون وکیل و گرداننده ی این موسسه بوده که برای سازمان سیا نیز فعالیتهایی داشته .

«Lafarge : L’État français au centre de l’affaire», «L’usine syrienne, fournisseuse de l’ÉI?», Ismaël Halissat et Willy Ledevin, Libération, 23 avril 2018.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian