ولترشبکه

لافارژ برای شبکه های اطلاعات سری فرانسه در سوریه کار می کرد

+

گذارش قضایی فرانسه در ارتباط با موضوع لافارژ ، مشخص نمود که رابطه ی تنگاتنگی میان این موسسه ی سیمان سازی با شبکه های اطلاعات سری فرانسه وجوددارد

قاضی شارلوت بیلگر ، که در حال بررسی شکوایه ی حقوق بگیران سابق این شرکت چند ملیتی علیه کارگذار خود بود است ، در حال گسترش تحقیقات خود در ارتباط با فعالیت های دیگر این موسسه می باشد . تحقیقات قاضی شارلوت منتهی به موضوع واگذاری سیمان به داعش از سوی این موسسه گردید .

پیش از بازگشایی این موضوع در محکمه ی پاریس ، تی یری میسان توانسته بود ثابت کند که موسسه ی لافارژ ، هشت میلیون متر مکعب سیمان را به گروه های مختلف جهادی ارسال کرده تا بتوانند تونل ها و استحکامات زیر زمینی خود را تکمیل کنند ؛ در همان حال این موسسه حاضر نیست در این باره گفتگو نماید و اطلاعاتی تقدیم محکمه نماید . تی یری میسان همچنین توانست ثابت کند که هیلاری کلینتون وکیل و گرداننده ی این موسسه بوده که برای سازمان سیا نیز فعالیتهایی داشته .

«Lafarge : L’État français au centre de l’affaire», «L’usine syrienne, fournisseuse de l’ÉI?», Ismaël Halissat et Willy Ledevin, Libération, 23 avril 2018.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.