کشور گئواتمالا خواسته تا سفیر سوئد ـ آندره کومپاس – و سفیر ونزوئلا – الانا آلیسیا سالسدو پولئو تغییر کنند .

این دو دیپلمات در حمایت از کمیسیون بین المللی علیه بی کیفری گئواتمالا Comision internacional contra la حمایت کرده اند (
این سازمان که توسط . impunidad en Guatemala CICIG )
سازمان ملل به وجود آمده ، توسط شورای گئواتمالا تایید شده و مسئولیت آن کمک به وزارت کشور و پلیس آن می باشد .

پرزیدنت جیمی مورالس ، کوشیده تا رئیس این کمیسیون را بیرون کند ، آن هم زمانی که او در ارتباط با تامین مالی انتخابات ریاست جمهوری تحقیق کرده بود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian