Bundesnarchrichtendienstبنا بر گذارش خبر گذاری آلمان ، سازمان اطلاعات
ب- ای – دی ، در سال های ۸۰ ، نمونه ی نوویشوک را از سوی یکی از افسران فراری شوروی سابق به دست آورده بود.

این ماده ، به کشورهای ایلات متحده و انگلستان فرستاده شد تا آنها بتوانند در برابر آن مصونیت وپاد زهر تهیه نمایند .

این اطلاعات درز شده ، فرضیه های دولت ترزا می را نفی می کند که تنها روسیه از سم نوویشوک برخوردار بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian