حزب لیکود و اسرائیل بیتنو به پارلمان کنست پروژه ایی را ارائه داده اند که اسرائیل در به وجود آمدن دولت کردستان باید متعهدشود. انتخاب این دولت می تواند در ترکیه ، سوریه و یا عراق باشد .

به هنگام جنگ سرد ، اسرائیل با کردستان عراق اتحادی تشکیل داد، و مصطفی بارزانی را به صورت افسر موساد معرفی نمود . آنها با کردهای ترکیه ، همچنین با آنهایی که به سوریه پناهنده شده بودند می جنگیدند ، و در دستگیری و ربودن عبدالله اوجالان سهم داشتند .

کردها ملت کوچ نشینی بودند که به تازگی یکجا نشین شده اند . به وجود آوردن کشور کردستان تنها در منطقه ای که اکثریت آنها کرد باشند می تواند امکان پذیر باشد .راندن ملت های غیر کرد از منطقه برای به وجود آوردن کردستانی مستقل تنها می تواند وضعیتی بحرانی ایجاد کند ، به همان گونه که اسرائیل ملت عرب فلسطین را از کشور خود رانده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian