اسناد جدیدی به پرونده ی قضایی لافارژ در پاریس افزوده شد . این اسناد ثابت می کنند که در سوریه ، داعش نیاز به سیمان داشت و آمده بود تا کارخانه ی تولید سیمان را خریداری کند .

جهت یادآوری ، سیمان لافارژ به هنگام جنگ علیه سوریه تنها در منطقه ای که توسط عناصر جهادی و سازمان ناتو اشغال شده بود ، قابل فروش بود ، و نه در مناطقی که تحت کنترل جمهوری عرب سوریه بوده است . تنها بناهای مهمی که در منطقه ی اشغالی عناصر جهادی به وجود آمد ، استحکامات زیر زمین های نظامی بوده است .

از این رو ، لافارژ نمی توانست از وجود این استحکامات بی خبر باشد ، چرا که خود سیمان آن را تهیه می کرد [1]

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Révélations : le jihad de Lafarge-Holcim », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 24 mars 2017.