دولت ترامپ در حال آماده سازی ارائه ی طرح خاور میانه ی خود می باشد.

دو طراح عمده ی آن عبارتند از جارد کوشنر و جازون گرینبالت ، در حول عملی سازی طرح ، در سه محور اصلی ، نمایندگانی قرار خواهند گرفت که عبارتند از مشاهده ی :
 نتایج سیاسی و امنیتی طرح
 نتایج اقتصادی طرح
 ارتباطات استراتژیک طرح

پادشاه سلمان عربستان سعودی یادآوری نمود ، کشورش از طرح صلح شاهزاده عبدالله ، که در لیگ عرب ، سال ۲۰۰۲ تصویب گردید [1] ، پیوسته و به طور روشن حمایت می کند ؛ عملی سازی طرحی که از سوی برخی از ناظرین به صورت دعوت به رعایت نظم و قاعده به پسرش شاهزاده محمد بن سلمان ،تفسیر گردید .

محمود عباس ، رئيس حکومت خود گردان فلسطین ،از زمان انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم ، به طور قاطع هر گونه صلاحیت ایالات متحده را برای گفتگو رد نمود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian