. با وجود مشکلات مالی ، جمهوری عرب سوریه در حال بازسازی کشور می باشد
اولیت کار را به زیرساخت ها و وسایل خدمات عمومی اختصاص داده ، بیش از مناطق مسکونی .

جاده ی اصلی جنوبی کشور هم اکنون ترمیم شده است .

حدود ۳۵۰۰۰۰ معلم ، به کلاس های درس بازگشته اند و ۳۰۰۰۰ معلم جدید وارد این عرصه شده اند . صد مدرسه ی جدید در حال ساخته شدن است و سه هزار مدرسه ی دیگر نیز طی سه سال آینده بنا خواهد شد .

عناصر جهادی که مخالف آموزش غیر قرآنی در مدارس بودند ، با حمایت سازمان ناتو تمام مدارسی که در حیطه ی تصرفات خود قرار داشت ، نابود ساختند . حدود هفت سال نیز بسیاری از کودکان به علت تهاجمات خارجی نتوانستند به تحصیلات خود ادامه بدهند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian