بنا بر گفته ی اسقف اعظم ژاک بهنان هیندو ، کلیسای کاتولیک سریانی هاساکه-نیسیبی
مقامات ارشد روژاوا ، که منطقه ی شمال شرقی سوریه را با کمک ایالات متحده ، تحت کنترل خود دارند ،طرحی برای نابودی مسیحیان این منطقه به او نشان دادند.

Murray Bookchinروژاوا ، گروهی از کردها می باشند که به مکتب آنارشیستی
که نوعی روش اشتراک گرایی لیبرالی ایالات متحده می باشد ، اعتقاد دارند . با نگریستن به وضعیت موجود منطقه ، متوجه می شویم که ارتش متجاوز ایالات متحده این منطقه را با کمک میلیشیای کرد کمکی ، در دست گرفته .

از سه سال پیش ، این میلیشیا ، به دنبال تشکیل کشور کردستان در سرزمین های عرب بوده است ، آنها صدها مدرسه را تصاحب کردند و در آن دروس به زبان کردی و عقاید خود را ترویج دادند . درگیری های مسلح ، کردهای سنی را در برابر مسیحیان عرب قرار داده .

مسیحیان سوریه ، از اصل دولتی مستقل لاییک پیروی می کنند .و برعکس پنتاگون در حال ایجاد دولتی با گروه بندی قومی و مذهبی تحت کنترل خود می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian