ولترشبکه

پنتاگون قصد دارد مزارع غلات را به محصولات دستکاری شده ی ژنتیکی در آورد

+

DARPA-(Defense Advanced Researchماهنامه ی ساینس ، گذارش تحقیقات  [1] را منتشر نمود که مربوط به ٬٬ حشرات همراه ٬٬ می باشد Projets Agency ) به نظر می رسد پنتاگون قصد دارد حشرات آلوده به ویروس را که می توانند ژن هایی را در مزارع غلات رسیده ، قرار دهند منتشر کند ، به این طریق گیاهان عادی ، به لحاظ ژنتیکی دست کاری خواهند شد .

مطابق با تحقیقات انستیتوی ماکس پلانک ( آلمان ) و دانشگاه مونتپولیه ( فرانسه ) این تکنیک می تواند به صورت سلاحی برای تخریب محصولات به کار رود ، بی آنکه بتوان در برابر این ویروس اقدامی به عمل آورد .

در هر حال ، انتشار ویروس توسط حشرات آلوده ، غیر قابل کنترل می باشد . و نابودی حشرات باعث ایجاد تغییراتی موقتی در گیاهان خواهد شد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] “Agricultural research, or a new bioweapon system?. Insect-delivered horizontal genetic alteration is concerning”, by R. G. Reeves, S. Voeneky, D. Caetano-Anollés, F. Beck, C. Boëte, Science, October 5, 2018.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.