در ۱۹۹۷ ،اکراین و روسیه قرار داد دوستی با یکدیگر بسته بودند که در سال ۱۹۹۹ وارد مرحله ی عملیاتی شد . این سندبه طور منظم هر ده سال یک بار می بایستی تکرار شود ، به جز زمانی که یکی از دو طرف با آن مخالفت می کردند .

اوکراین در ماه اکتبر به این پیمان معترض شد و حادثه ی کرتش را به وجود آورد . پرزیدنت پترو پاراشنکو نیز به دولت خود دستور داد تا لیست تمامی پیمان ها با روسیه را بار دیگر بازبینی نمایند و در صورت لزوم آنها را محکوم نمایند .

پیمان دوستی و ادامه ی آن در سال ۲۰۰۳ ، باعث می شود تا دریای آزوو به صورت دریای داخل روسیه و اکراین به حساب آید . کشتی های جنگی نمی توانند وارد این دریا بدون داشتن مجوز شوند . کنوانسیون سازمان ملل بر حقوق دریایی مورخ ۱۹۸۲ ، در این ارتباط نمی تواند موثر باشد .

زمانی که پیمان دوستی و ادامه ی آن نقض شود ، دریای آزوو به لحاظ حقوق بین الملل به صورت آب های حریم اوکراین و روسیه و بخشی نیز به حالت حریم آبهای بین الملل در خواهند آمد . در نتیجه ، کشتی های ناتو ، بدون اجازه ی روسیه می تونند وارد این دریا شوند .

به این علت است که سازمان ناتو در به وجود آوردن حادثه ی کرتش نقش عمده ای داشته است . .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian