ولترشبکه

اوکراین دلایل به وجود آمدن حادثه ی کرتش را توضیح داد

+

در ۱۹۹۷ ،اکراین و روسیه قرار داد دوستی با یکدیگر بسته بودند که در سال ۱۹۹۹ وارد مرحله ی عملیاتی شد . این سندبه طور منظم هر ده سال یک بار می بایستی تکرار شود ، به جز زمانی که یکی از دو طرف با آن مخالفت می کردند .

اوکراین در ماه اکتبر به این پیمان معترض شد و حادثه ی کرتش را به وجود آورد . پرزیدنت پترو پاراشنکو نیز به دولت خود دستور داد تا لیست تمامی پیمان ها با روسیه را بار دیگر بازبینی نمایند و در صورت لزوم آنها را محکوم نمایند .

پیمان دوستی و ادامه ی آن در سال ۲۰۰۳ ، باعث می شود تا دریای آزوو به صورت دریای داخل روسیه و اکراین به حساب آید . کشتی های جنگی نمی توانند وارد این دریا بدون داشتن مجوز شوند . کنوانسیون سازمان ملل بر حقوق دریایی مورخ ۱۹۸۲ ، در این ارتباط نمی تواند موثر باشد .

زمانی که پیمان دوستی و ادامه ی آن نقض شود ، دریای آزوو به لحاظ حقوق بین الملل به صورت آب های حریم اوکراین و روسیه و بخشی نیز به حالت حریم آبهای بین الملل در خواهند آمد . در نتیجه ، کشتی های ناتو ، بدون اجازه ی روسیه می تونند وارد این دریا شوند .

به این علت است که سازمان ناتو در به وجود آوردن حادثه ی کرتش نقش عمده ای داشته است . .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.