شورای اتحادیه ی اروپا در ۲۱ ماه ژانویه ۲۰۱۹ لیست جدیدی از تحریمات خود را منتشر ساخت . این لیست شامل کارگذاران و سازمان های سوری می باشند
شرکت دارند .Marota Cityکه در پروژه ی

اتحادیه ی اروپا اعلام کرده کلیه ی افراد به استثنای یکی دو نفر از تحریم شوندگان ، در مبارزات سوریه شرکت نداشتند ،اما قصد آنهاشرکت در بازسازی بوده است.

به گفته ی سازمان ملل ، مبلغ حد اقل ۳۰۰ میلیارد دلار پول برای سوریه باید جمع آوری شود . به جز باز سازی بخشی از مناطق ، نیاز مبرمی به ساخت شهرهای جدید وجود دارد چرا که برخی از نواحی به کلی تخریب شده اند . پروژه ی بسیار مجلل مربوط به ماروتا سیتی می باشد .

در لیست تحریمات حدود ۲۷۰ شخصیت حقیقی و ۷۲ سازمان قرار دارند

در ماه اکتبر ۲۰۱۷ ، مقام دوم سازمان ملل و از مقامات ارشد ایالات متحده جفری د. فلتمن ، به کلیه ی آژانس های سازمان ملل ، بدون توجه به شورای امنیت – دستور داده بود تا کمک های ضروری به شهروندان غیر نظامی سوریه برسانند ، و مخالف هر گونه کمک کوتاه و دراز مدتی برای باز سازی این کشور بوده است [1] .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Parameters and Principles of UN assistance in Syria”, by Jeffrey D. Feltman, Voltaire Network, 3 September 2018.