پنج سال پیش ما از بازی دوگانه ی میلیاردر ایرانی-فرانسوی – آمریکایی با نام پیر امیدیار هشدار می دادیم ، که قصد داشت به ایدئولوژی سیاسی -اقتصادی جهانی شدن صحه بگذارد [1]

در حال حاضر ( مینت پرس ) از سازمان های غیر دولتی که از سوی پایه گذار ( ای به ی ) سرمایه گذاری می شوند گذارش می دهد . این جریان از نشریه ی ( اینترسپت ) که از ادوارد اسنودن حمایت می کند ، تا نشریه ی نئو محافظه کاران ( بولواک ) همچنین از جریان اخبار جعلی ( فیک نیوز ) همچنین از شبکه ی بین المللی بررسی حقیقت ( فکت چکینگ ) و علیه روسیه با اخبار ( نیوز انتگریتی اینیشیاتیو ) گذارش می دهد .

 Committee to Protect Journalists
 Democracy Fund (Alliance for Securing Democracy, Center for Public Integrity, Defending Digital Democracy)
 First Look Media
 Hopelab
 Humanity United
 International Fact-Checking Network (IFCN)
 Luminate
 News Integrity Initiative
 Omidyar Network (Hromadske, Magambe Network, Rappler)
 The Intercept
 The Bulwark
 Ulupono Initiative

How One of America’s Premier Data Monarchs is Funding a Global Information War and Shaping the Media Landscape”, Alexander Rubinstein & Max Blumenthal, Mint Press, February 18th, 2019

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Le double jeu du milliardaire Pierre Omidyar », « La CIA investit dans le journalisme », Réseau Voltaire, 3 mars 2014 et 22 septembre 2015.