دادگاه بین الملل عدالت ،درپی نشست خود در تاریخ دوم ماه ژوئن ۲۰۱۷ ،
در تاریخ ۲۵ ماه فوریه ۲۰۱۹ اعلام کرد که در استقلال جزیره ی موریس در سال ۱۹۶۸ از سوی کشور بریتانیا تقلبی صورت گرفته ، و این کشور به طور غیر قانون مجمع الجزایر شاگو را جدا کرده است .

این دادگاه نشان داد که روند خروج از استعمار در سال (۱۹۶۵-۶۸ ) مغایر رای قانونی مجمع عمومی انجام شده ( در رای ۱۵۱۴ آمده است که نمی توان هیچ بخشی از یک سرزمین استعماری را از کل آن جدا کرد ) .

انگلستان تمامی ساکنین این جزایر را جابجا کرد تا بتواند آن را به ایالات متحده کرایه دهد تا این کشور پایگاه دیه گو گارسیا را در آنجا مستقر سازد . در این مکان ، پایگاه نظامی دریایی ایالات متحده قرار دارد ، همچنین پایگاه ردیابی (اشلون ) که به ٬٬ پنج چشم ٬٬ تعلق دارد .

به لحاظ قانون بین الملل ، مبالغی که به جهت خسارت از سوی انگلستان به ساکنین شاگو پرداخت شده نمی تواند حق حاکمیت آنها را در این منطقه جبران کند .

مجمع عمومی باید طریقه ی بازگرداند مجمع الجزایر موریس را تعیین کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian