از ده روز پیش کلیه ی بانک ها در لبنان بسته شده اند . آنها پولی برای پخش در اختیار ندارند . در تمام کشور تظاهرات پی در پی در حال انجام است . کلیه ی راه های ارتباطی به علت وجود موانع بسته شده . امکان تردد در شعب اصلی وجود ندارد و تنها از راه های فرعی رفت و آمد انجام می شود . همچنین فرودگاه این کشور غیر قابل دسترس شده است .

در عراق ، به خصوص در مناطق شیعه نشین تظاهرات از سر گرفته شده است . در طول یک ماه حدود ۲۰۰ نفر جان باخته اند . به گونه ی لبنان از سال ۱۹۴۳ ، در عراق نیز از سال ۲۰۰۵ ، قانون اساسی با در نظر گرفتن مذهب میان قانونگذاران تقسیم می شود . این روش از سوی استعمار گران پایه گذاری شده تا این کشور را پیوسته به صورت وابسته نگه دارند .

در سوریه ،انتقال منابع غذایی از لبنان به علت قطع راه های ارتباطی میان بیروت و دمشق امکان پذیر نمی باشد ، هر چند این کشور به قدر کافی دارای منابع غذایی می باشد . روابط تجاری میان ترکیه از سر گرفته شده ، و در بازارهای حلب کالاهای جدیدی عرضه می شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian