مطابق با حکم قانونی ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ که از سوی نشست عمومی سازمان ملل تصویب شد ، حق رای از هفت کشور و اعضای آنها به حالت تعلیق درآمد . همچنین قرار است سه کشور دیگرنیز تحریمشوند . کشورهای تحریم شده عبارتند از :
 (کمور ( پس از هفتاد و چهارمین نشست عمومی
 گامبی (‌از این پس )
 لسوتو ( از این پس )
 لبنان ( از این پس )
 جمهوری بولیوار ونزوئلا ( از این پس )
 جمهوری افریقای مرکزی ( از این پس )
 سائو تام و پرنسیپ ( پس از هفتاد و چهارمین نشست عمومی )
 سومالی ( پس از هفتادو چهارمین نشست عمومی )
 تونگا ( از این پس )
 یمن ( از این پس )

هیچ یک از این اعضا از جریان پرداخت حق عضویت اطلاع نیافته بودند .

بسیاری از دولت ها نمی توانند حق عضویت خود را بپردازند ، زیرا ایالات متحده بانک های آنها به طور یک جانبه تحریم کرده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian