مطابق با حکم قانونی ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ که از سوی نشست عمومی سازمان ملل تصویب شد ، حق رای از هفت کشور و اعضای آنها به حالت تعلیق درآمد . همچنین قرار است سه کشور دیگرنیز تحریمشوند . کشورهای تحریم شده عبارتند از :
- (کمور ( پس از هفتاد و چهارمین نشست عمومی
- گامبی (‌از این پس )
- لسوتو ( از این پس )
- لبنان ( از این پس )
- جمهوری بولیوار ونزوئلا ( از این پس )
- جمهوری افریقای مرکزی ( از این پس )
- سائو تام و پرنسیپ ( پس از هفتاد و چهارمین نشست عمومی )
- سومالی ( پس از هفتادو چهارمین نشست عمومی )
- تونگا ( از این پس )
- یمن ( از این پس )

هیچ یک از این اعضا از جریان پرداخت حق عضویت اطلاع نیافته بودند .

بسیاری از دولت ها نمی توانند حق عضویت خود را بپردازند ، زیرا ایالات متحده بانک های آنها به طور یک جانبه تحریم کرده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian