بحران انرژی در سوریه ادامه دارد . در ۲۱ ماه دسامبر ۲۰۱۹ ، هواپیماهای بدون سرنشین به سه پایگاه نفتی و گازی ایالات حومس حمله کردند . در ۲۹ ماه ژانویه ۲۰۲۰ لوله های نفتی زیر دریایی با بمب در ساحل بانیاس منفجر شد ( در تصویر)

هنوز نمی توان این خرابکاری را به عناصر جهادی نسبت داد .

سوریه نیاز به صد هزار باریل نفت در روز دارد . این کشور پیش از جنگ حدود ۳۵۰ هزار باریل تولید می کرده که امروزه این مقدار به ۲۴ هزار باریل در روز تنزل پیدا کرده است. از این رو نمی تواند به قدر کافی برق تولید کند و نیمی از روز برق قطع می باشد . از این رو صنایع قادر به ادامه ی کار خود نمی باشند و مردم نیز نمی توانند خانه های خود را گرم کنند ، چرا که سرمای زمستان به زیر صفر درجه می رسد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian