به گفته ی ( فلایت تریدر ۲۴) :

٬٬ دو هواپیما ی حمل و نقل نظامی ایلیوشین با شماره ی
4K-Az101 , and 4K-78131
از سوی وزیر دفاع آذربایجان در تاریخ ۲۴ ماه سپتامبر ۲۰۲۰ ، از فرودگاه ( اودا – اسرائیل ) به باکو آورده شد و سپس به کشور مقصد خود بازگردانده شد.

یک هواپیمای حمل و نقل نظامی ایلیوشین
11-76TD number : AZQ4611
متعلق به دولت آذربایجان با نام ( جاده ی ابریشم ) از باکو به فرودگاه اودا در اسرائیل به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ پرواز کرد و چند ساعت بعد به آذربایجان بازگشت.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian